Strona główna

Uchwała nr XVII/1 z dnia 21 maja 2019 roku

Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

 

w sprawie

stanowiska dotyczącego Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych

do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 Statutu LZPN postanawia się, co następuje:

 1. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przyjmuje stanowisko wobec Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu PZPN o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Lubelski ZPN w obecnej formie strukturalnej wynikającej ze Statutu nie ma możliwości realizacji wspomnianej Uchwały nr IV/62.
 3. Termin wskazany w przedmiotowej Uchwale nr IV/62 jest zbyt krótki na realizację.

 

 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

                       Robert Gromysz                                                           Zbigniew Bartnik

                     Sekretarz Zarządu                                                                   Prezes

                        Lubelskiego ZPN                                                          Lubelskiego ZPN

 

 

 

Załącznik

do Uchwały nr XVII/1

z dnia 21 maja 2019 roku

Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

 

Stanowisko

Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dn. 21 maja 2019 roku

wyrażające stanowisko wobec Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych

do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej

 • § 1.
 1. Po analizie i ocenie skutków, realizacja przedmiotowej uchwały prowadzi do pozbawienia trzech Okręgowych Związków Piłki Nożnej (BOZPN, CHOZPN, ZOZPN) będących członkami zwyczajnymi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej możliwości realizacji swoich celów statutowych   co w efekcie końcowym doprowadzi do wyeliminowania ich ze struktur.
 2. Uchwałę wdraża się w takim pilnym trybie, bez uprzedniej konsultacji z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, kiedy wydaje się, iż taka decyzja zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
 3. Pod uwagę co do naszego stanowiska wzięto zapis w Statucie PZPN - Art. 15 - Członkowie PZPN, § 5, który stanowi o działalności Okręgów i Podokręgów w ramach WZPN.
 4. Długoletnie tradycje Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz bardzo dobra współpraca
  z Wojewódzkim Związkiem Piłki Nożnej nakazują, iż zgodnie z § 9 statutu celem LZPN jest ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku.
 5. Zmiany statutowe i strukturalne w LZPN i w trzech OZPN, niezbędne dla wdrożenia przedmiotowej uchwały wymagają czasu.
 • § 2.

         Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej występuje do Zarządu PZPN z prośbą o przesunięcie

         terminu obowiązywania przedmiotowej Uchwały nr IV/62 od roku 2020.

 •                  § 3.
 1. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przedstawia niniejsze stanowisko Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej.