Strona główna

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej

§ 23

Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a) od 1 lipca do 31 sierpnia;

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony

3. W zimowym oknie transferowym, zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet, może nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. W sytuacji potwierdzenia zawodnika do klubu po tym okresie, nie jest dozwolone uprawnienie takiego zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet, z zastrzeżeniem postanowień

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a) od 1 lipca do 30 września;

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik zostaje uprawniony.

W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:

a) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,

b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,

c) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich,

d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności właściwego organu o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu lub skutecznego oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu,

e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej,

f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był potwierdzony do żadnego klubu,

g) uzyskania ITC po zakończeniu okresu transferowego, jeżeli wystąpienie PZPN do FIFA o wydanie ITC lub zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego. 2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23 mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do żadnego z klubów